คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนในครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด

คนในครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยติดยาเสพติด สามารถบรรลุการบำบัดอาการติดยาและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างไร้รอยต่อ การบำบัดรักษาอาการติดยาให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดในแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ตามแต่ความรุนแรงในการติดยาเสพติด ผู้ป่วยบางคนอาจจะต้องพักรักษาตัวในสถานบำบัด แต่ผู้ป่วยบางคนอาจจะสามารถอาศัยอยู่กับครอบครัว และนัดหมายเข้ามาบำบัดตามวันและเวลาที่ตกลงร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นกรณีที่ผู้ป่วยยังใช้สารเสพติดได้ไม่นาน และยังไม่มีอาการแทรกซ้อน เช่นประสาทหลอน หรือควบคุมอารมณ์และสติไม่ได้ สิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยประเภทนี้คือ การได้รับการดูแลที่เข้าอกเข้าใจและถูกต้องจากครอบครัว


ภูฟ้าเรสท์โฮมจึงเขียนข้อแนะนำเบื้องต้นง่ายๆ สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด ให้สามารถปรับตัวและดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง

 

ต้องสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด

การสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้ป่วยติดยาเสพติดและผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด เป็นสิ่งสำคัญ เป็นความร่วมมือร่วมใจที่ทั้งสองฝ่ายจะช่วยเหลือกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นั่นก็คือการบำบัดอาการติดยาด้วยวิธีเลิกยาเสพติดที่ถูกต้อง การสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน จะทำให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดมองไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกัน และไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะต้องทำงานหนักเพียงฝ่ายเดียวด้วย


เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด

ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการบำบัดอาการติดยาเสพติด เป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้ป่วยติดยาเสพติดมีสภาพจิตใจที่เปราะบาง ต้องการความเข้าใจจากผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด และบางครั้งพวกเขาอาจจะหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งได้หากขาดความรักความเข้าใจจากผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดต้องเรียนรู้ข้อมูลเพื่อสังเกตอาการเกี่ยวกับสถานการณ์หรือตัวกระตุ้นที่จะทำให้ผู้ป่วยกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง และควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่สร้างสถานการณ์หรือเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ป่วยหันกลับไปใช้ยาเสพติดเสีย

 

ให้เวลากับผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

เวลาเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดต้องมอบให้กับผู้ป่วยในช่วงขณะที่ทำการบำบัดอาการติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยสัมผัสถึงความรักความอบอุ่น และกำลังใจ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด ต้องพาผู้ป่วยมายังสถานบำบัดตามเวลานัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การรักษาอาการติดยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ผลดีที่สุดกับผู้เข้ารับการรักษาบำบัดอาการติดยาเสพติด

 

สื่อสารอย่างเข้าใจด้วยการเปิดเผยถึงความต้องการของทั้งสองฝ่าย

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยติดยาเสพติด เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเข้าใจที่คนในครอบครัวมีต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด ทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดและผู้ป่วยเองต้องสามารถเปิดใจพูดคุยสื่อสารถึงความรู้สึกและความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความเชื่อมั่นและร่วมมือกันในการบำบัดอาการติดยา อันจะนำพาทั้งสองไปสู่การประสบความสำเร็จในการรักษาอาการติดยาเสพติดในที่สุด

 

อดทนกับระยะเวลาในการบำบัดอาการติดยาเสพติด

การบำบัดอาการติดยาต้องใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ระหว่างการบำบัดอาจจะเกิดปัญหาอีกมากมาย ความอดทนของผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบำบัด ผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดต้องเข้าใจถึงกระบวนการบำบัดอาการติดยาเสพติด ว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งต้องทำร่วมกับการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วย ผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดจึงต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากเพื่อจะช่วยให้เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันกับผู้ป่วยประสบความสำเร็จในที่สุด

 

ผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดต้องให้เวลากับตัวเองด้วย

อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดสำคัญเท่าไหร่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดต้องไม่ลืมรักษาชีวิตของตัวเองให้สมดุล และไม่ลืมเป้าหมายของตัวเอง และไม่ลืมให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน

New call-to-action

หลายครั้งที่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด เกิดความเครียด หรือความไม่เข้าใจอาการของผู้ป่วยติดยาเสพติด การปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือโรงพยาบาล เป็นทางออกที่จะช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยลดความตึงเครียดและเกิดความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดได้

Read On