บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญของภูฟ้าเรสต์โฮม

ภูฟ้าเรสท์โฮม เป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชน ที่ได้รับการออกแบบสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด มีความร่มรื่น ให้บรรยากาศผ่อนคลาย ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มากด้วยประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี และมีความเข้าใจในตัวผู้ป่วยติดยาเสพติดอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้ติดยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด ฯลฯ

 

ในขั้นตอนการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติดนั้น ภูฟ้าเรสท์โฮมใส่ใจและเน้นการให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยบุคลากรของภูฟ้าเรสท์โฮมที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดต้องอาศัยความเข้าใจและความมีมนุษยธรรมเป็นอย่างมาก หากขาดความเข้าใจอันดีต่อผู้ป่วยแล้ว ก็ยากที่การบำบัดนั้นจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลากรที่สำคัญของภูฟ้าเรสท์โฮมนั้นจะประกอบไปด้วย

 

ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการนำพาความสุขกลับคืนสู่ผู้ป่วยติดยาเสพติด

 

 

การตั้งใจฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติดเพื่อนำพาบุคคลอันเป็นที่รักของคุณให้กลับคืนสู่ชีวิตปกติสุข ภายใต้สถานที่บำบัดที่ได้มาตรฐาน ดูแลด้วยหลักมนุษยธรรม ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกครั้ง เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่ทีมบริหารของสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นลงมือทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด

แพทย์ที่เป็นผู้รักษาและบำบัดยาเสพติดในสถานที่บัดยาเสพติดเอกชน ภูฟ้าเรสท์โฮม ต้องมีใบรับรองอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และดำเนินการบำบัดยาเสพติดด้วยหลักมนุษยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพสูง ได้รับความเชื่อถือและไว้ใจได้

 

เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและบุรุษพยาบาลที่ผ่านการอบรม

เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง โค้ช นักกิจกรรมบำบัด ของสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดยาเสพติดอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วย การบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ การใช้กิจกรรมบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำงานดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกวิธี เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่ผู้ป่วยสามารถไว้ใจได้ คอยให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดเสมอ ไม่สร้างความเสียหายหรืออันตรายให้เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสูง

 

นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษา

นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ของภูฟ้าเรสท์โฮมมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยติดยาเสพติด เข้าใจถึงสาเหตุของการติดยาเสพติด และสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ทั้งแก่ผู้ป่วยติดยาเสพติดและญาติของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาที่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด สามารถช่วยผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผู้ป่วยติดยาเสพติดมีต่อตนเอง ชี้แนะแนวทาง บอกถึงข้อควรปฏิบัติที่ญาติหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้เป็นผลสำเร็จ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจของนักจิตวิทยาอย่างแท้จริงของภูฟ้าเรสท์โฮม

New call-to-action

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีความห่วงใจและใส่ใจ

ความปลอดภัยเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ที่สถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทั้งผู้ป่วยและญาติอุ่นใจ เชื่อมั่นว่าภายในสถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมแห่งนี้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

 

ด้วยบุคลากรคุณภาพเหล่านี้ทำให้สถานที่บำบัดยาเสพติดเอกชนภูฟ้าเรสท์โฮมเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่กำลังประสบปัญหาบุคคลอันเป็นที่รักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยความเชื่อมั่นว่าเมื่อผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่นี่จะสามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติสุขฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติจนไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก