สถิติของผู้ป่วยสารเสพติดในไทย

ยาเสพติดยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย แม้จะมีการร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อแก้ไขและปราบปรามยาเสพติด รักษาอาการติดยาเสพติดของผู้ที่ติดยาเสพติด ทั้งการบำบัดเลิกยาไอซ์ เลิกยาบ้า เลิกกัญชา ฯลฯ หน่วยงานเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ และอีกหลายหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด แต่หากมองภาพรวมจะพบว่าปัญหานี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ โดยดูจากทั้งสถิติของผู้ติดยาเสพติดและผู้เข้ารับการรักษาบำบัดอาการติดยา รวมถึงข้อมูลทางสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

 

ปี 2561 พบว่าในหนึ่งปี มีผู้ใช้สารเสพติดสูงถึง 1.4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ติดยาเสพติดประมาณ 3 แสนคน และเป็นผู้ใช้สารเสพติดประเภทใดประเภทหนึ่ง 1.1 แสนคน แต่พบว่ามีผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดยายาเสพติดไม่ถึง 1 แสนคนด้วยซ้ำ

ผู้ใช้สารเสพติด

ใช้สารเสพติดประเภทใดประเภทหนึ่ง

ติดยาเสพติด

1.4 ล้านคน

1.1 ล้านคน

3.2  แสนคน

*จำนวนผู้ติดยาเพิ่มขึ้นในหนึ่งปี

จากรายงานของ ป... พบว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดมากที่สุด ทั้งการเลิกยาบ้า เลิกยาไอซ์ และการเลิกกัญชา รวมถึงการบำบัดอาการติดยาเสพติดประเภทอื่นๆด้วย รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด จะมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สร้างความตกใจ และทำให้เกิดความกังวลมากทีเดียว เพราะช่วงอายุดังกล่าว เป็นช่วงอายุที่กำลังอยู่ในวัยทำงาน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศ การพบจำนวนผู้ติดยาเสพติดในวัยนี้ จึงเป็นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับยาเสพติดไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังสร้างปัญหาตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดยาเสพติด ยังแสดงให้เห็นผ่านสถิติจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด​ที่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามสถิติด้านล่าง

ปี

เดือน

จำนวน(ราย)

พ.2561

มกราคม

16,198

 

กุมภาพันธ์

16,138

 

มีนาคม

16,898

 

เมษายน

18,766

 

พฤษภาคม

17,560

 

มิถุนายน

18,032

 

กรกฎาคม

18,666

 

สิงหาคม

18,485

 

กันยายน

16,386

 

พฤศจิกายน

19,015

 

ธันวาคม

30,683

พ.ศ. 2562

มกราคม

35,585

 

กุมภาพันธ์

19,921

 

มีนาคม

24,440

 

เมษายน

39,254

 

พฤษภาคม

54,849

 

มิถุนายน

91,905

 

กรกฎาคม

69,815

 

สิงหาคม

106,830

 

กันยายน

83,729

 

ตุลาคม

14,433

 

พฤศจิกายน

18,559

 

ธันวาคม

15,375

พ.ศ. 2563

มกราคม

22,110

 

กุมภาพันธ์

12,917

 

มีนาคม

16,190

 

เมษายน

13,528

 

พฤษภาคม

18,070

 

มิถุนายน

17,766

*** สถิติจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

New call-to-action

และหากมองสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ โดยรวมทั้งหมดทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมและดำเนินการแล้ว กลับพบว่าตัวเลขจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละปีนั้นมีจำนวนสูงมาก โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือแอมเฟตามีน พบว่ามีอัตราที่สูงมาก และเป็นอันดับหนึ่งทั้งปี 2560 และปี 2561

ตารางอันดับ 1 – 7 ประเภทยาเสพติดที่ถูกจับกุมทั้งประเทศ

คดียาเสพติดแต่ละประเภท

จำนวนปี 2560

คดียาเสพติดแต่ละประเภท

จำนวนปี 2561

1.     ยาบ้า

132,410

1.     ยาบ้า

171,678

2.     พืชกระท่อม

20,560

2.     ไอซ์

19,313

3.     ไอซ์

15,532

3.     พืชกระท่อม

18,315

4.     กัญชาแห้ง

8,629

4.     กัญชาแห้ง

8,584

5.     เฮโรอีน

772

5.     เฮโรอีน

1,125

6.     คีตามีน

295

6.     คีตามีน

430

7.     โคเคน

58

7.     โคเคน

64

*ยาบ้าของกลางตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 เม็ดขึ้นไป

**ไอซ์ของกลางตั้งแต่ 1 – 100 กิโลกรัมขึ้นไป

จากตารางการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด สัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด ซึ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่เสพยาบ้า เป็นผู้เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดด้วยการเลิกยาบ้ามากที่สุด รองลงมาคือ การรักษาอาการติดยาเสพติดผู้ที่ติดสุรา จากนั้นจึงเป็นการบำบัดรักษาอาการติดยาด้วยการเลิกยาไอซ์ และเลิกกัญชา ตามลำดับ

จากสถิติทั้งหมดเห็นได้ชัดเจนว่า แนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศยังน่าเป็นห่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งปัจจุบันปี 2020 ยิ่งน่าเป็นห่วง เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดมีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดจำหน่าย สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องตระหนัก ศึกษาข้อมูล และเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะส่งผลร้ายแรงอย่างมหาศาลต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

 

http://www.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/advisor/main.php?filename=env104

https://www.oncb.go.th/Home/Pages/DOC_narcotic_2561.aspx 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2150234   

https://www.oncb.go.th/