ปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติด

ทำไมคนที่คุณรักถึงติดยาเสพติด??

บางคนอาจจะตอบว่าเพราะปัญหาสังคม เกิดความเครียด สร้างแรงกดดันทำให้ผู้คนไม่มีความสุข พวกเขาจึงหลีกหนีความทุกข์ ความกดดันด้วยการหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้ยาเสพติดเป็นที่พึ่ง นั่นก็ส่วนหนึ่งของปัญหาที่นำไปสู่การติดยาเสพติด ซึ่งในชีวิตคนเรานั้นมีปัญหาที่แตกต่างกันมากมายออกไป ซึ่งจะนำไปสู่การติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น

 

ปัญหาส่วนบุคคล

ปัญหาส่วนบุคคลนั้นเป็นไปได้ทั้งปัญหาทางกายภาพและปัญหาทางด้านจิตใจ

ปัญหาทางด้านร่างกาย

ผู้ป่วยติดยาเสพติดบางคนเกิดจากการที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยทางร่างกาย ต้องใช้ยาเสพติดจำพวกมอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่อยครั้งเข้าเมื่อความเจ็บปวดไม่ทุเลาต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ติดยาเสพติดไปโดยปริยาย

 

ปัญหาทางด้านจิตใจ

ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวแต่ดั้งเดิมของผู้ป่วยเองก็ส่งผลให้ผู้ป่วยหันเหเข้าสู่การใช้ยาเสพติดได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย ไม่มีความอดทนต่อความยากลำบาก ปฏิเสธไม่เป็น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มักจะถูกชักจูงได้ง่าย เมื่อเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากลองก็จะเริ่มทดลองใช้ยาเสพติด จนนำไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติดจนต้องเข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดในที่สุด

 

ปัญหาทางด้านครอบครัว

ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งความสุขและความทุกข์ ครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในบ้านดูแลเอาใจใส่ เปิดใจคุยกับด้วยความเข้าใจ ครอบครัวลักษณะนี้แทบจะไม่พบปัญหายาเสพติดเลย แต่ถ้าหากเป็นครอบครัวที่สร้างความกดดันให้กับสมาชิกในครอบครัว ไม่เปิดใจกับความผิดพลาด คอยบังคับให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆเป็นไปตามที่ผู้นำครอบครัวต้องการ ขาดความรักความเอาใจใส่ ครอบครัวที่ประสบปัญหาการเงินจนคนในครอบครัวเกิดความเครียด หากเป็นครอบครัวเหล่านี้ จะทำให้สมาชิกต้องเผชิญกับความกดดัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสหลีกหนีปัญหาด้วยการเลือกพึ่งพาสารเสพติดได้

ปัญหาทางด้านสังคม

สังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการใช้สารเสพติด สังคมนั้นมีตั้งแต่สังคมระดับโรงเรียน ที่ทำงาน และสังคมขนาดใหญ่ระดับประเทศชาติ

 

สังคมระดับโรงเรียน

หากเยาวชนหรือวัยรุ่นอยู่ในสังคมที่รายล้อมด้วยผู้ติดยาเสพติด หรือโรงเรียนที่มีปัญหายาเสพติดโดยขาดการดูแลเอาใจใส่ สอดส่องจากผู้บริหารและผู้ปกครอง ก็จะเกิดการชักจูงให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง สร้างแรงกดดันให้เด็ก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เด็กที่เกิดความเครียดในการเล่าเรียน ใช้ยาเสพติดเพื่อผ่อนคลายจนนำไปสู่ปัญหาการติดยาเสพติดจนต้องเข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดได้

New call-to-action

 

สังคมระดับที่ทำงาน

วัยทำงานเป็นวัยที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่หลายอย่าง เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความกดดันเป็นอย่างมาก ทั้งภาระหน้าที่ในการทำงาน ภาระทางด้านค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะผู้นำครอบครัว การต้องทำงานหนักมากเกินเวลา ทำให้บางคนต้องพึ่งพายาเสพติดเช่น แอมเฟตามีน เพื่อให้ร่างกายตื่นตัว สามารถทำงานหนักได้มากกว่าปกติ แต่เมื่อใช้ยาเสพติดไปนานๆ จะส่งผลเสียกับร่างกายอย่างมหันต์ และต้องเข้ารับการบำบัดอาการติดยา เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา

 

สังคมระดับประเทศ

การปล่อยปละละเลยให้ผู้การจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ การไม่ปราบปรามจับกุมอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการละเลยจากคนในสังคมส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นวงกว้าง จนยาเสพติดเหล่านั้นถูกส่งต่อไปยังประชาชน เด็กและเยาวชน เมื่อยาเสพติดซื้อขายได้ง่าย ก็นำมาซึ่งปัญหาการติดยาเสพติดของผู้คนในสังคม ก่อเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ ซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการเป็นจำนวนมหาศาล รวมถึงงบประมาณในการบำบัดอาการติดยาของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วย

 

การติดยาเสพติดนั้นมีจุดเริ่มต้นทั้งจากปัญหาเล็กๆไปจนถึงปัญหาระดับประเทศ ซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรบุคคลทั้งระดับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักให้กับยาเสพติด สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด หากผู้นำครอบครัวติดยาเสพติด ครอบครัวก็เกิดความแตกแยก ขาดรายได้ เกิดปัญหาอีกมากมาย ประเทศเองก็สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วย สิ่งสำคัญคือ สมาชิกในสังคม ทั้งระดับครอบครับ ละระดับประเทศ ใส่ใจซึ่งกันและกัน คอยสอดส่องดูแล ร่วมมือร่วมใจในการดูแลตนเองและคนที่รักไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คอยมอบความรักความเอาใจใส่ ซึ่งจะช่วยให้ปัญหายาเสพติดนั้นลดลงได้ในที่สุด