การรักษาของภูฟ้าในรูปแบบที่เห็นผลได้จริงเป็นอย่างไร

สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน ทางเลือกของผู้ที่บุคคลอันเป็นที่รักพลาดพลั้งเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ก็ไม่ใช่ว่าสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนจะมีมาตรฐานเดียวกันหรือมีวิธีการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่สร้างผลลัพธ์ได้เหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการบำบัดบุคคลอันเป็นที่รักของคุณให้หลุดพ้นจากยาเสพติดได้อย่างสำเร็จ และไม่หวนกลับไปติดยาเสพติดอีกคือการเลือกสถานบำบัดยาเสพติดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีโปรแกรมการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ได้ผลจริง  

ภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) สถานบำบัดยาเสพติดเอกชนที่พรั่งพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ฯลฯ จึงได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติดตามวิถีใหม่ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ โดยที่คุณสามารถลืมภาพเก่าๆที่เคยพบเจอในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยศูนย์รักษายาเสพติด สถานบำบัดผู้ติดยา สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน หรือสถานที่เลิกยาเสพติดอื่นๆ ที่เราจะเคยชินกับภาพ การถอนพิษยาโดยต้องอาเจียนจนน่ากลัว หรือการจับผู้ป่วยที่คลุ้มคลั่งมัดมือมัดเท้าจนน่าสงสาร

ที่ภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) ผู้ป่วยจะไม่ต้องทรมานกับการต้องอาเจียนในขั้นตอนการถอนพิษยา แต่ผู้ป่วยจะได้รับการปรับพฤติกรรมแล

ะความคิด สร้างการรับรู้คุณค่าในตัวเองเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปติดยาเสพติดอีก


การบำบัดของภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome)

ในกระบวนการบำบัด ของสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) ใช้หลักการพื้นฐานในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัว เยียวยาฟื้นฟูด้านอารมณ์ ความคิด จิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการบำบัด ปรับพฤติกรรมและทัศนคติที่ผู้ป่วยมีต่อตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้างให้เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมกับการกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้อย่างปกติสุข มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเข้าใจในคุณค่าที่ตัวเองมีต่อผู้อื่น

สำหรับผู้ป่วยนอก คือการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ไม่ต้องพักอาศัยอยู่ภายในภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) โดยอาจจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะใช้สารเสพติดหรือเสพสารเสพติด ยังไม่มีอาการติดสารเสพติดรุนแรง ภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) จะใช้หลักการฟื้นฟูที่เน้นการให้ความรู้ทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว การรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากสถานบำบัดยาเสพติดจะช่วยให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการกับปัญหา และผ่านพ้นกระบวนการบำบัดยาเสพติดได้อย่างสำเร็จ เพียงแต่ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่บำบัดที่สถานบำบัดอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่นัดไว้

 

สำหรับผู้ป่วยใน ภูฟ้าเรสท์โฮม(Phufahresthome) มีกระบวนบำบัดแบบเฉพาะโดยภูฟ้าเรสท์โฮม ผู้ป่วยไม่ต้องทรมานจากขั้นตอนการถอนพิษยา ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับคำปรึกษาโดยแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ แนะนำวิธีเสริมสร้างทักษะที่ใช้ในการเลิกยาเบื้องต้น เพื่อป้องกันการกลับไปเสพยาซ้ำ ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับคำแนะนำ วิธีอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีงามระหว่างกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ใช้เวลาไปกับการสร้างทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

เมื่อผู้ป่วยผ่านพ้นการถอนพิษยาแล้ว จะเป็นช่วงให้คำปรึกษา ดูแลไม่ให้ผู้ป่วยหวนกลับไปติดยาซ้ำอีกครั้ง ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มในสถานบำบัด ให้คำแนะนำ สร้างทักษะทางสังคมให้กับผู้ป่วย และให้ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยหลังการบำบัดแก่ครอบครัว

การรักษาบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) เน้นการสร้างสังคมที่มีความสุขให้ผู้ป่วยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ทุกข์ทรมาน โดยภูฟ้าเรสท์โฮม (Phufahresthome) ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประสบการณ์ในการบำบัดเยียวยาผู้ป่วยยาเสพติดกว่า 50 ปี