ความสำคัญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของภูฟ้ากับการเลิกยาเสพติดแบบหายขาดของผู้ป่วย

เลิกยาแบบหายขาด1

แพทย์ ถือเป็นบุคคลสำคัญในการบำบัดอาการติดยาเสพติดของผู้ป่วยติดยาเสพติดในสถานบำบัดอาการติดยาเสพติดภูฟ้าเรสท์โฮม สิ่งสำคัญนอกเหนือจากนั้นคือความเชี่ยวชาญในการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบำบัด จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดอาการติดยาเสพติดด้วย เพราะหากแพทย์ที่ทำหน้าที่บำบัดขาดความเชี่ยวชาญแล้ว คงยากที่การบำบัดอาการติดยาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นภูฟ้าเรสท์โฮมจึงให้ความสำคัญกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก โดยแพทย์ที่ทำหน้าที่บำบัดของภูฟ้าเรสท์โฮมจะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ

1. มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด

มีประสบการณ์ เข้าใจลักษณะอาการของผู้ป่วยยาเสพติดอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะได้บำบัดอาการติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน และอาจจะมีอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย ความเชี่ยวชาญของแพทย์อันเกิดจากประสบการณ์จะมีส่วนช่วยให้การบำบัดอาการติดยาเสพติดของผู้ป่วยประสบความสำเร็จได้ด้วยดี โดยที่ภูฟ้าเรสท์โฮมมีแพทย์ที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดมายาวนานกว่าห้าสิบปี สามารถให้คำแนะนำทั้งแพทย์ด้วยกัน เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

2. ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน

Treatment2

เพื่อสร้างมาตรฐานในการบำบัดยาเสพติดให้กับภูฟ้าเรสท์โฮม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด และญาติของผู้ป่วยว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่นั้นมีความรู้ความสามารถในการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด ซึ่งจะสร้างความสบายใจให้กับครอบครัวของผู้ป่วยที่ฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ภูฟ้าเรสท์โฮมดูแล

3. มีจิตใจโอบอ้อมอารีและมองว่าผู้ป่วยเป็นเสมือนญาติมิตรของตัวเอง

อีกคุณลักษณะที่สำคัญของแพทย์และเจ้าหน้าที่ของภูฟ้าเรสท์โฮมคือความมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดเป็นงานที่ยากลำบากและต้องใช้ความอดทน ความเมตตาจะทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่มองผู้ป่วยติดยาเสพติดว่าเป็นเสมือนญาติมิตรของตนเองและต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความลำบากที่เกิดขึ้นเพราะยาเสพติดไปให้ได้ ซึ่งทัศนคตินี้จะมีส่วนช่วยในขั้นตอนการบำบัดอาการติดยาเสพติดเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีกำลังใจ อบอุ่น และพร้อมจะเชื่อมั่นในการบำบัดว่าจะสามารถพาตัวเขาไปสู่ชีวิตใหม่ กลับคืนสู่ความปกติสุขในที่สุด

4. ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

แพทย์ทุกคนของภูฟ้าเรสท์โฮมจะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นแพทย์ที่ได้ร่ำเรียนมาและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

5. มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้คนจำต้องหันไปพึ่งยาเสพติดก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน กระบวนการบำบัดยาเสพติดเองก็มีการพัฒนาเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดให้กลับคืนชีวิตปกติสุขได้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือแพทย์ในภูฟ้าเรสท์โฮมจะมีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้ารับการอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ การบรรยายในองค์กรต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้รับข้อมูลใหม่ ๆ  ซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการบำบัดอาการติดยาเสพติดให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้ป่วยไม่หวนกลับไปติดยาเสพติดอีก

จะเห็นได้ว่าทีมแพทย์ของภูฟ้าเรสท์โฮมมีความตั้งใจและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาแนวทางการบำบัดใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมปกติสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเรารู้ดีว่ายุคคลอันเป็นที่รักของคุณนั้นสำคัญกับครอบครัวขนาดไหน