MATRIX Model กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งทางด้านจิตใจและสังคมบําบัด

MATRIX Model คือการฟื้นฟูผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิตสังคมบำบัด โดยใช้กระบวนการบำบัดแบบ Cognitive-behavioral Model คือมุ่งเน้นการให้องค์ความรู้ที่สำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ที่ใกล้ชิด หรือดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการบำบัดอาการติดยาเสพติด ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรง อันตราย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดลงได้ ผ่านการใช้กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม สำหรับถ่ายทอดเนื้อหาในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด

 

MATRIX MODEL ได้รับการประยุกต์มาจาก The Matrix Intensive Outpatient Program ถูกพัฒนาโดย Matrix Institute, UCLA, USA. สำหรับใช้บำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดหลากหลายประเภท ตั้งแต่ พ.2543 โดยมุ่งเน้นที่การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเป็นสำคัญ โดยจะแบ่งระยะเวลาในการเข้ารับการบำบัดเป็นช่วงต่างๆ ทั้งหมดสองช่วงโดยจะเริ่มจาก

 

ช่วงที่หนึ่ง Intensive Phase (IOP) เวลาที่ใช้ประมาณ 4 เดือน

จะเป็นการให้คำปรึกษารายบุคคล การให้คำปรึกษาบุคคลในครอบครัว บุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยา ด้วยนักจิตวิทยา นักบำบัด จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบำบัด ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมผ่านวิธีแบบ CBT Cognitive Behavioral Therapy โดยกิจกรรมกลุ่มจะมีการแบ่งดังนี้

กลุ่มบำบัดลำดับที่ 1 ผู้ป่วยและครอบครัวจะเข้ารับการให้คำปรึกษา เพื่อที่นักบำบัด จิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญจะประเมินอาการ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบการบำบัดอาการติดยาอย่างเหมาะสม และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการปรับความคิด พฤติกรรมในแง่ลบ ต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาอาการติดยาเสพติดและครอบครัวได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีเลิกยาเสพติดโดยภูฟ้าเรสท์โฮม เมื่อเกิดความเข้าใจ ก็จะยอมรับการบำบัด และดำเนินตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มบำบัดลำดับที่ 2 ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาจะเข้าสู่กระบวนการฝึกทักษะในการเลิกยาระยะเริ่มแรก เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยา สามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง

 

กลุ่มบำบัดลำดับที่ 3 ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติด เริ่มเข้าสู่กระบวนการฝึกทักษะป้องกันความคิดและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจะกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำด้วย

 

กลุ่มบำบัดลำดับที่ 4 ครอบครัว จะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาสามารถช่วยเหลือและปฏิบัติกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นแรงหนุนที่สำคัญในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถบำบัดอาการติดยาได้อย่างประสบความสำเร็จในที่สุด

New call-to-action

ช่วงที่สอง After Care Program ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 8 เดือน

กลุ่มสนับสนุนทางสังคม การได้รับแรงหนุนจากสังคม เพื่อน คนรอบข้าง เพื่อปรับพฤติกรรม สร้างแบบแผนการใช้ชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดมีต้นแบบที่ดีในการใช้ชีวิต รับรู้ว่าตนเองเป็นที่ยอมรับของสังคม เมื่อกระทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับสังคมในสถานบำบัด เพื่อน เจ้าหน้าที่ ครอบครัว นักจิตบำบัด ฯลฯ และกิจกรรมร่วมกับสังคมภายนอกอื่นๆ เพื่อช่วยลดความเครียดให้กับผู้ป่วยตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมเหล่านี้จะได้รับการออกแบบและประเมินจากเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญการบำบัดอาการติดยาเสพติดผ่านกิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม

กลุ่มประชุม 12 ขั้นตอน เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติด สามารถประสบความสำเร็จในการบำบัดอาการติดยาได้ในที่สุด โดยไม่ต้องอาเจียนหรือทรมานจากการถอนพิษยาเสพติด

 

วิธีเลิกยาเสพติดโดยการใช้ยาเพื่อถอนพิษยาเสพติดเพียงอย่างเดียว แม้จะถอนได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หากผู้ป่วยยังมีความคิดในแง่ลบ และพฤติกรรมที่เสี่ยงก็ทำให้ผู้ป่วยอาจจะหวนกลับไปใช้ยาเสพติดได้อีกครั้ง แต่การรักษาอาการติดยาเสพติดของภูฟ้าเรสท์โฮมจะเน้นที่การบำบัดและฟื้นฟูมากกว่าการใช้ยาเพื่ออาเจียนหรือถอนพิษยาเท่านั้น เนื่องจากความคิดจะส่งผลอย่างมากที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ หากสามารถปรับเปลี่ยนความคิด และทัศนคติที่ผู้ป่วยมีต่อตนเอง ก็จะทำให้การบำบัดอาการติดยาก็จะมีความยั่งยืน เสมือนผู้ป่วยมีเกราะกำบังตนเองจากยาเสพติดอันแข็งแรง และผู้ป่วยจะไม่หวนหลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง