FAST Model 4ปัจจัยในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหายขาดจากอาการติดยาเสพติด

Fast Model เป็นการบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดแนวใหม่อย่างเข้มข้น ภายใต้แนวคิดว่าการรักษาอาการยาเสพติดที่ดีที่ สุดคือการบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดให้กลับคืนสภาพร่างกายและจิตใจ จนสามารถกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม

 

Fast Model ประกอบด้วย 4 หัวใจหลักคือ

Family คือการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการบำบัดของครอบครัว

Activity ใช้กิจกรรมทางเลือกในการบำบัด

Self – Helf การช่วยเหลือตนเอง

Therapeutic Community ชุมชนบำบัด

 

โดยภูฟ้าเรสท์โฮมจะขยายความแต่ละหัวใจหลักของการบำบัดด้วย Fast Model ดังนี้

F หมายถึง Family ครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของทุกอย่างในสังคม บุคคลใดที่อยู่ในครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ได้รับการเอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ แสดงถึงการยอมรับกันอย่างแท้จริง บุคคลนั้นจะมีความสุข และยากที่จะหลงผิดไปใช้ยาเสพติด แต่ถ้าหากบุคคลใดอยู่ในครอบครัวที่ตรงกันข้าม ก็อาจจะเกิดความเครียดความกดดัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้อง จนทำให้ต้องหันไปพึ่งยาเสพติดได้ ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยาอย่างได้ผล จึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ และให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวด้วย เรียกว่าการเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด ปรับทัศนคติของคนในครอบครัว เกี่ยวกับผู้ป่วย เปิดใจคุยกัน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเกิดความเข้าใจ จะช่วยให้การบำบัดเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

A หมายถึง Activity ใช้กิจกรรมทางเลือกในการบำบัด เพื่อดึงความสนใจของผู้ป่วยออกจากอารมณ์และความคิดในด้านลบ ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดว่างจนเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความเบื่อหน่ายและหวนกลับไปใช้ยาเสพติดได้ ซึ่งกิจกรรมที่ภูฟ้าเรสท์โฮมคัดสรร จะเป็นกิจกรรมบำบัดที่ดีต่อร่างกาย อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วย เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมถึงทักษะทางด้านสังคมให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งกิจกรรมกีฬา ดนตรีบำบัด สันทนาการต่างๆ ฯลฯ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข เมื่อทำกิจกรรมแล้วมีความสุข ผู้ป่วยจะไม่อยากหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง ทั้งกิจกรรมยังทำให้ผู้ป่วยค้นพบเพื่อน ค้นพบความถนัดของตัวเอง อาจจะต่อยอดเป็นอาชีพ เมื่อออกจากสถานบำบัดได้ด้วย

 

S หมายถึง Self – Helf การช่วยเหลือตนเอง ในกระบวนการบำบัดอาการติดยาที่เปิดให้ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือตนเอง ผ่านการรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตบำบัดของภูฟ้าเรสท์โฮม จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ สามารถก้าวข้ามความยากลำบาก และเรื่องร้ายๆได้ด้วยตัวเอง จะส่งผลดีอย่างยิ่งในการจะช่วยให้ผู้ป่วยมองเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ เป็นการปรับทัศนคติที่สำคัญต่อตนเองของผู้ป่วย เป็นกระบวนการรักษาอาการติดยาเสพติดที่จะทำให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะเลือกสิ่งดีๆให้ตนเอง และปฏิเสธยาเสพติดที่ผู้ป่วยรู้ดีว่ามันไม่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงชีวิตด้วย

New call-to-action

T หมายถึง Therapeutic Community ชุมชนบำบัด มีแนวทางในการดําเนิน ชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคมโดยใช้ กระบวนการชุมชนบำบัดที่สำคัญได้แก่

ช่วยเพื่อช่วยตนเอง (Help to Self – help) การช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้รู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความภูมิใจในตนเองต่ำ ได้รับรู้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถและมีกำลังที่เป็นประโยชน์ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่บุคคลด้อยค่า

 

อิทธิพลกลุ่มเพื่อน (Peer Pressure) เมื่อคนกลุ่มหรือคนที่เป็นเพื่อนกันชักชวนกันไปทำสิ่งดีๆ เราจะคล้อยตามไปโดยอัตโนมัติ รู้สึกว่าต้องทำตามเพื่อให้ได้รับการยอมรับ ซึ่งภูฟ้าเรสท์โฮมจะนำพาผู้ที่เข้ารับการบำบัดอาการติดยา ไปอยู่ในกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดี และช่วยเหลือร่วมมือในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคม ซึ่งอิทธิพลจากเพื่อในกลุ่มจะช่วยพัฒนาความคิดและอารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดอาการติดยาได้ดี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Modification) การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) คือการเรียนรู้จากผู้อื่น ผ่านการดู การฟัง การอ่าน การสังเกต และรับเอาพฤติกรรมดีๆจากผู้อื่นเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดี และสร้างแบบแผนชีวิตที่ดีของตนเองขึ้นมา

 

คุณธรรม (Morality) การสร้างสรรค์สิ่งที่ดี รู้ผิดชอบชั่วดี รู้จักยับยั้งใจให้ปฏิเสธยาเสพติดที่จะทำร้ายตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการบำบัดตามขั้นตอนอื่นๆอย่างเหมาะสม

 

Fast Model เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดอาการติดยา สามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และพัฒนาทักษะได้อย่างเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการรักษาอาการติดยาเสพติดผู้ป่วยจะมีทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อันจะเป็นการบำบัดอาการติดยาได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผู้ป่วยไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก