ผลกระทบทางจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วยติดยาเสพติด

อย่างที่เราทราบกันดีว่าผลกระทบที่เกิดจากการติดยาเสพติดนั้นมีมากมายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยาเสพติดล้วนทำให้เกิดผลเสียกับผู้เสพอย่างมหาศาล สร้างผลเสียให้เกิดกับครอบครัว ชุมชน และสังคมของผู้ติดยาเสพติด ยาเสพติดจะเข้าไปทำลายระบบประสาท ทำให้ผู้เสพยาเสพติดสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เป็นภัยอันตรายกับครอบครัว ชุมชนและสังคม

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางจิตใจของผู้ติดยาเสพติด

เมื่อบุคคลหนึ่งติดยาเสพติด โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาของตนเอง ได้รับความกดดัน เกิดปัญหาในชีวิตและไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ การพึ่งพายาเสพติดไม่เพียงไมได้ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับเป็นการซ้ำเติมปัญหาเหล่านั้นให้กับผู้ติดยาเสพติดมากขึ้นไปอีก ทั้งฤทธิ์ของยาเสพติดก็ทำลายสมอง ทำให้เกิดความบกพร่องทางด้านความคิด สูญเสียสติสัมปชัญญะในการควบคุมตนเอง ยิ่งทำให้ผู้ติดยาเสพติดรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ติดยาเสพติดยิ่งรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า และไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆ นำไปสู่การใช้ยาเสพติดมากยิ่งขึ้นไปอีก

 

ผู้ป่วยบางคนอาจจะเข้ารับการบำบัดอาการติดยา หรือรักษาอาการติดยา เลิกยาไอซ์ เลิกยาบ้า เลิกกัญชา ฯลฯ หลายครั้ง แล้วมีพฤติกรรมหวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นานวันเข้าผู้ป่วยจะรู้สึกหงุดหงิด เป็นกังวล ไม่พอใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไม่ดี และไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในการบำบัดอาการติดยา หรือไม่สามารถรักษาอาการติดยาได้สำเร็จ เพราะว่าไม่สามารถหักห้ามใจให้เลิกยาเสพติดได้สักที และด้วยปัญหาติดยาเสพติดทำให้ผู้ป่วยหลายคนต้องเผชิญกับการไม่ได้รับการยอมรับในสังคม ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง เพราะกลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเคยรักษาอาการติดยา เลิกยาไอซ์ เลิกยาบ้า เลิกกัญชา ฯลฯ มา ทำให้ไม่อดทนต่อความยากลำบากในการกลับเข้าสู่สังคมปกติ จนล้มเลิกไปในที่สุด และหวนเข้าสู่การกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การก่อความเดือดร้อนในสังคมไปสู่การก่ออาชญากรรมที่อาจจะสร้างผลกระทบร้ายแรงให้กับสังคมในที่สุด เมื่อไม่สามารถควบคุมจิตใจได้อีกต่อไป

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด

ยาเสพติดออกฤทธิ์กับระบบประสาท ทั้งยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กดประสาทหรือหลอนประสาท ล้วนทำให้ผู้ติดยาเสพติดมีพฤติกรรมผิดไปจากปกติที่ควรจะเป็น หากไม่ได้รับการบำบัดอาการติดยาด้วยวิธีเลิกยาเสพติดที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ยาเสพติดจะทำลายสมองไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ติดยาเสพติดมีพฤติกรรมที่สร้างอันตรายให้กับตนเองและผู้อื่นมากขึ้นไปเรื่อยๆ

 

ยาเสพติดประเภทกดประสาท

จะทำงานกับระบบประสาทส่วนกลางส่วนที่ควบคุมความรู้สึก บางประเภทถูกนำมาใช้เพ่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย แต่หากใช้ไปนานๆ จะทำให้เกิดการเสพติด ทำให้เกิดความมึนงง ผู้เสพจะมีอาการเลื่อนลอย บางครั้งก็เกิดกล้าบ้าบิ่นขึ้นมาไม่มีปี่ไม่ขลุ่ยจนเป็นอันตรายต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

 

ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เมื่อเสพเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้เสพเห็นภาพหลอน ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจจะไม่ดึงความทรงจำเลวร้ายในอดีตของผู้เสพกลับมาทำให้ผู้เสพเกิดอาการคุ้มคลั่งจนทำอันตรายถึงแก่ชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้

New call-to-action

 

ในกระบวนการบำบัดอาการติดยาของผู้ที่ติดยาเสพติด จึงมุ่งเน้นการบำบัดทางด้านพฤติกรรมและจิตใจควบคู่กันไป จึงจะทำให้การบำบัดอาการติดยาเสพติดนั้นประสบความสำเร็จในที่สุด การบำบัดพฤติกรรมและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดจะทำโดยแพทย์หรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษา แนะนำวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ผู้ป่วยรับรู้และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ลดความกดดันในชีวิตลง ผ่อนคลายมากขึ้น ผู้ป่วยเองจะรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเอง มองเห็นว่าสิ่งใดที่ตนเองทำแล้วจะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ เมื่อกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง ผู้ป่วยจะมีความเข้มแข็งทั้งทางพฤติกรรมและจิตใจ จึงยากที่จะหวนกลับไปติดยาเสพติดอีกครั้ง